1. ആത്മഭൂത

    1. വി.
    2. തന്നിൽനിന്ന് ഉണ്ടായ
    3. ആത്മതുല്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക