1. ആത്മഭൂ(വ്)

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. കാമൻ
  5. പുത്രൻ
  6. സ്വയംഭൂ, ബ്രഹ്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക