1. ആത്മവഞ്ചന

    1. നാ.
    2. തന്നെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക