1. ആത്മവിക്രയി

    1. നാ.
    2. തന്നത്താൻ വിലയ്ക്കുവിറ്റ് അടിമയായവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക