1. ആത്മവിദ്യ

    1. നാ.
    2. ആത്മജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക