1. ആത്മവിസ്മൃതി

    1. നാ.
    2. സ്വയം മറക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക