1. ആത്മവീര്യം

    1. നാ.
    2. തന്റേടം, സ്വശക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക