1. ആത്മവൃത്തി

    1. നാ.
    2. ഹൃദയത്തിൻറെ അവസ്ഥ
    3. സ്വകർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക