1. ആത്മസംഭാവിത

    1. വി.
    2. തന്നെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം ഉള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക