1. ആത്മസംയമനം

    1. നാ.
    2. ആത്മസംയമം, ആത്മനിയന്ത്രണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക