1. ആത്മസത്ത്വം

    1. നാ.
    2. ആത്മചൈതന്യം, ആത്മശക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക