1. ആത്മസമർപ്പണം

    1. നാ.
    2. തന്നെത്തന്നെ അർപ്പിക്കൽ, ആത്മനിവേദനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക