1. ആത്മസാക്ഷാത്കരണം

    1. നാ. മന.
    2. മാസ്ലോയുടെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് മനുഷ്യാവശ്യങ്ങളുടെ സോപാനത്തിൽ അതുന്നതസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക