1. ആത്മഹത്യ

    1. നാ.
    2. ആത്മാവിനെ ഹനിക്കൽ, തന്നത്താൽ കൊല്ലൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക