1. ആത്മാധാതാ(വ്)

    1. നാ.
    2. തന്നെത്താൻ പണയപ്പെടുത്തിയവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക