1. ആത്മാമിഷം

    1. നാ.
    2. തന്നെത്തന്നെ ശത്രുവിന് ഇരയാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സന്ധി, സ്വന്തം സൈന്യത്തെ ഇരയാക്കിക്കോണ്ടുള്ള സന്ധി,

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക