1. ആത്മാരാമൻ

    1. നാ.
    2. ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക