1. ആത്മാർഥത

    1. നാ.
    2. കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹവും വിശ്വസ്തതയും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക