1. ആത്മാർപ്പണം

    1. നാ.
    2. സ്വയം അർപ്പിക്കൽ, ഒന്നിനുവേണ്ടി തൻറെ സകല കഴിവുകളും വിനിയോഗിക്കൽ, ആത്മസമർപ്പണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക