1. ആത്മീകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സ്വായത്തമാക്കുക, പിടിച്ചെടുക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക