1. ആത്മേശ്വര1

  1. വി.
  2. ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന
  1. നാ.
  2. ആത്മേശ്വരത്വം = ആത്മനിയന്ത്രണം
 2. ആത്മേശ്വര2

  1. നാ.
  2. ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക