1. ആത്മോദ്ധാരണം

    1. നാ.
    2. (സംസാരദു:ഖത്തിൽനിന്ന്) ആത്മാവിനെ ഉദ്ധരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക