1. ആത്മോപജീവി

    1. നാ.
    2. സ്വന്തം അധ്വാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ
    3. ദിവസക്കൂലിക്കാരൻ
    4. ഭാര്യയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ
    5. നടൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക