1. ആത്മോപദേശം

    1. നാ.
    2. ആത്മാവിനെകുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക