1. ആത്യയിക

  1. വി.
  2. നാശം വരുത്തുന്ന, ആപത്കരമായ
  3. അടിയന്തിരമായ
 2. ആധ്യായിക

  1. വി.
  2. അധ്യയനം സംബന്ധിച്ച, വേദാധ്യയനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക