1. ആത്രയം

  1. നാ.
  2. ഭാരതവർഷത്തിൽ വടക്കുഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനപദം
  3. ശരീരത്തിലെ രസധാതു
 2. അധൈര്യം

  1. നാ.
  2. ധീരതയില്ലായ്മ, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്
 3. ആതുര്യം

  1. നാ.
  2. രോഗം
  3. ഒരുതരം പനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക