1. ആത്രയിക

    1. നാ.
    2. രജസ്വല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക