1. ആതർപ്പണം

    1. നാ.
    2. പൂച്ച്
    3. തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ
    4. മംഗളാലേപനം, ചുമരിനും മറ്റും വെള്ള പൂശൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക