1. ആദരേണ

  1. അവ്യ.
  2. ആദരവോടെ, ശ്രദ്ധാപൂർവം
 2. അതിരണി

  1. നാ.
  2. അധികം രണപ്രിയമുള്ള
 3. അതിരാണി, അതിരാഞ്ചി

  1. നാ.
  2. കദലിച്ചെടി, മഷിക്കായ് ഉണ്ടാകുന്ന കുറ്റിച്ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക