1. ആദായചരൻ

    1. നാ.
    2. കയ്യിൽകിട്ടിയതെടുത്തു കടന്നുകളയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക