1. ആദികർത്താവ്

    1. നാ.
    2. സൃഷ്ടികർത്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക