1. ആദിതാളം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. എട്ടക്ഷരകാലമുള്ള ഒരു താളം, ഝമ്പടതാളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക