1. ആദിതേയൻ

    1. നാ.
    2. സൂര്യൻ
    3. അദിതിയുടെ പുത്രൻ, ദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക