1. ആദിപുരുഷൻ, -പൂരുഷൻ

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക