1. ആദിഭവ

    1. വി.
    2. ഒന്നാമത് ഉണ്ടായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക