1. ആദിഭൂതൻ

    1. നാ.
    2. ഒന്നാമത് ഉണ്ടായവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക