1. ആദിരാജൻ

  1. നാ.
  2. മനു
  3. പൃഥു
 2. അധിരാജൻ

  1. നാ.
  2. ചക്രവർത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക