1. ആദിവരാഹം

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണുവിൻറെ വരാഹാവതാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക