1. ആദിശ്യ

  1. അവ്യ.
  2. നിർദേശിച്ചിട്ട്, ആജ്ഞാപിച്ചിട്ട്, പറഞ്ഞിട്ട്
 2. അതിശയ

  1. വി.
  2. കവിഞ്ഞ, ഉത്കർഷമുള്ള, ശ്രഷ്ഠതയുള്ള
 3. അതിശയി

  1. നാ.
  2. ഉത്കൃഷ്ടമായ
  3. അത്യധികമായ
 4. അതിശായി

  1. വി.
  2. അതിശയിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള
 5. അദേശ്യ

  1. വി.
  2. നിർദേശിക്കാൻ വയ്യാത്ത, ഉപദേശത്തിനു യോഗ്യമല്ലാത്ത, സൂചിപ്പിക്കാൻ അയോഗ്യമായ
  3. ദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്ത
  4. നിർദിഷ്ടമായ, സമയത്ത് ഇല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക