1. ആദേവകൻ

    1. നാ.
    2. ചൂതുകളിക്കുന്നവൻ (സ്ത്രീ.) ആദേവിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക