1. ആദേശം

  1. നാ.
  2. കല്പന, ഉത്തരവ്, ആജ്ഞ
  3. ഉപദേശം, ശിക്ഷണം
  4. നിർദേശം
  1. വ്യാക.
  2. സന്ധി നാലുവിധത്തിലുള്ളതിൽ ഒന്ന്, വർണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണത്തിനുപകരം മറ്റൊരുവർണം വരുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക