1. ആദ്യക്ഷരം

  1. നാ.
  2. ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം, "അ"കാരം
 2. അധ്യക്ഷരം

  1. അവ്യ.
  2. അക്ഷരങ്ങളെ അധികരിച്ച്
  3. എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി
  1. നാ.
  2. പ്രണവം, ഓങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക