1. ആദ്യത്യ

    1. അവ്യ.
    2. ആദരിച്ചിട്ട്, ബഹുമാനിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക