1. ആദ്യഫലപ്പെരുന്നാൾ

    1. നാ. ക്രിസ്തു.
    2. ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന വിളവുകളുടെ ഒരംശം പള്ളിയിൽകൊണ്ടുവന്നു സമർപ്പിക്കുന്ന ദിവസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക