1. ആദ്യവസാനം

  1. അവ്യ.
  2. ആദ്യന്തം2
 2. അധ്യവസാനം

  1. നാ.
  2. ശ്രമം, പ്രയത്നം
  3. നിശ്ചയം, തീരുമാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക