1. ആദ്യുനൻ

    1. നാ.
    2. ആഹാരത്തിൽ അത്യാർത്തിയുള്ളവൻ, വലിയ വിശപ്പുള്ളവൻ, വിശപ്പുനിമിത്തം ജയേച്ഛ ഇല്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക