1. ആദ്യോതം

    1. നാ.
    2. പ്രകാശം, പ്രഭ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക