1. ആദ്യോപാന്തം

    1. അവ്യ.
    2. ആദ്യന്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക