1. ആദ്യൻ

  1. നാ.
  2. ഈശ്വരൻ
  3. ഒന്നാമൻ
 2. അതിയാൻ

  1. സ.നാ.
  2. അയാൾ, അങ്ങോർ (അങ്ങാര്), അദ്ദേഹം
 3. അത്യണു

  1. വി.
  2. ഏറ്റവും ചെറിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക