1. ആദൗ

    1. അവ്യ.
    2. ആദിയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക